PRIVACY VERKLARING

 

Hoe gaat JE ENERGIE IN BALANS om met uw gegevens.

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Je Energie in Balans – Kruislandstraat 26, 7481 KX Haaksbergen.

 

Doeleinden van gebruik

Je Energie in Balans gaat integer met uw gegevens om en gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 

  • opbouw medisch dossier (zoals verplicht in wet WGBO);
  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties, diensten en producten;
  • relatiebeheer;
  • facturatie;
  • product- en dienstontwikkeling;
  • het bepalen van strategie en beleid;
  • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Je Energie In Balans, haar relaties en haar medewerkers.

Je Energie in Balans zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Cliëntgegevens in de praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Uw gegevens worden verwerkt in een digitaal cliëntendossier. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U hebt recht op inzage in en correctie van uw gegevens

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

• Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 

• uw naam, adres en woonplaats

• uw geboortedatum

• uw relatienummer (zorgverzekeraar)

• de datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’

• de kosten van het consult

 

De gegevens op de (zorg)nota  blijven 7 jaar bewaard i.v.m. de bewaarplicht van de belastingdienst.

 

Gegevensbeveiliging

Je Energie In Balans maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Uw gegevens worden met alle mogelijke middelen beschermd, maar vanwege het publieke karakter van internet kan de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% gegarandeerd worden.

 

Bezoekersgegevens website

Om gebruik te maken van de diensten die de website biedt, zoals het aanmelden voor een cursus, voor een verzoek van informatie of voor het bestellen van een van producten, vult u als bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Je Energie In Balans. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

het verzorgen en uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen staan van derden;

het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden, gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Je Energie In Balans, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;

het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde Je Energie In Balans) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van Je Energie In Balans

het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;

verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van de FAGT, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.

 

Een bezoeker loopt op onze website dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

 

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website server op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. Door het gebruik van cookies kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en onze marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses.

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Op deze website worden cookies gebruikt tijdens het inloggen. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd.

Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Via de website van YourOnlineChoices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies kunt uitschakelen.

 

Partners en andere partijen

De website www.jeenergieinbalans.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Je Energie In Balans liggen. Je Energie In Balans is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Je Energie In Balans u naar de privacyregelingen van de betreffende websites.

 

Veilig opslaan en verzenden van informatie

Deze website is uitermate goed beveiligd met een SSL certificaat. Dit betekent dat alle informatie die u ons toe doet komen via de website beveiligd wordt verzonden. De informatie wordt ook beveiligd opgeslagen met encryptie en vertrouwelijk behandeld.

 

Inzage en uitschrijven

U mag Je Energie In Balans vragen om inzage te krijgen in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Je Energie In Balans verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar.

Indien u geen actieve relatie met Je Energie In Balans meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek uiteraard deze gegevens direct uit ons systeem. U kunt dit melden door contact met ons op te nemen per mail: info@jeenergieinbalans.nl

In sommige omstandigheden zullen wij genoodzaakt zijn noodzakelijke gegevens te bewaren i.v.m. de wetgeving WGBO (medisch dossier: 20 jaar) en voor de bewaarplicht voor de belastingdienst (7 jaar). Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden.

Wijzigen

Je Energie In Balans heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding  en worden altijd bekend gemaakt op de website.