ALGEMENE VOORWAARDEN

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 

• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden

van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Je Energie In Balans uit

te voeren opdrachten.

• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van

opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel

bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Je Energie In Balans slechts

bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn

overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

• Je Energie In Balans is lid van de BEROEPSVERENIGING  FAGT. Deze vereniging is aangesloten bij de KOEPEL. Informatie over deze beroepsvereniging en over de KOEPEL kunt u vinden op www.fagt.org en www.rbcz.nu.

• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de BEROEPSVERENIGING. Deze kunt u vinden op de website van de genoemde organisaties.

 

 

Behandeling

• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier en met u worden besproken. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze.

Dit wordt de leidraad voor de BEHANDELING.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit concept. Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de

therapie.

• De sessies vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De BEHANDELING gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt

de BEHANDELING stopgezet.

• De zorgverlener van PRAKTIJK werkt als zelfstandige /freelancer/vrijgevestigde.

 

 

Betaling

• Voor een overzicht van tarieven kijk op www.jeenergieinbalans.nl of in de praktijk.

• De factuur betaalt u contant, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u toegestuurd via de e-mail binnen 48 uur. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.

• Betalingen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

• Je Energie In Balans is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw

vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de BEROEPSVERENIGING en is aangesloten bij de KOEPEL en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische en Psychosociale  Basiskennis. Meer informatie vindt u op de website van de KOEPEL.

 

Annulering

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt 100% van de kosten in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw

behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of

andere betrokkenen.

• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van KOEPEL en

BEROEPSVERENIGING. Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Klachtenregeling

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via info@jeenergieinbalans.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar

oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Je Energie In Balans. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden

omgegaan met de verkregen informatie.

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van BEROEPSVERENIGING, KLACHTENFUNCTIONARIS dan wel de geschilleninstantie GESCHILLENCOMMISSIE. De procedure is te vinden op de website  van de BEROEPSVERNIGING / KOEPEL en via de LINK op de website

van Je Energie In Balans. Je Energie In Balans voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten engeschillen zorg (Wkkgz).

• Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.

 

Aansprakelijkheid

• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele

wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

• Je Energie In Balans is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Je Energie In Balans.

• Je Energie In Balans heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Je Energie In Balans tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt

bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de VERZEKERAAR. Je Energie In Balans is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten, die dekkend is voor de WKKGZ. 

 

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

 

AVG

• Je Energie In Balans houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis

daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.jeenergieinbalans.nl meer informatie

vinden zoals de privacyverklaring.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en de gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

· Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

· Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

· Om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 

· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing

· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst vastgelegd, wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

· Uw naam, adres, woonplaats

· Uw geboortedatum

· De datum van behandeling

· Een korte omschrijving van de behandeling

· De kosten van het consult

 

 

 

Bewaartijd dossier

De wettelijke bewaartermijn voor gegevens van cliënten is met ingang van 1 januari 2020 op 20 jaar gesteld. Deze termijn gaat in op het moment dat de gegevens zijn opgesteld.

 

 

Langer dan gestelde termijn van 20 jaar dossier bewaren

Zorgverlener kan het dossier langer bewaren. Dit is alleen toegestaan als:

• Dit redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit: bijvoorbeeld bij een langlopende behandeling; bij de verwachting dat iemand zich na beëindiging van de behandeling later weer onder behandeling stelt en wanneer de huidige behandeling belangrijke informatie bevat voor mogelijk opvolgende behandelingen waaronder erfelijkheidsinformatie

• Als dit van aanmerkelijk belang is voor een ander: bijvoorbeeld als er een klachtprocedure loopt tegen de hulpverlener. Een verwachte klachtprocedure is geen grond. Geadviseerd wordt de beslissing tot langer bewaren goed te motiveren en dit in het dossier vast te leggen. Enkel uit praktische of systeem technische redenen een dossier langer bewaren is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om op eigen initiatief een dossier te vernietigen, ook al is dit met toestemming van de cliënt.

Eerder dan gestelde termijn van 20 jaar tot vernietiging van dossier overgaan.

Op verzoek van de wilsbekwame cliënt kan eerder tot vernietiging over gegaan worden. In artikel 455 van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat de cliënt recht heeft op vernietiging van haar gegevens, ook al is de wettelijke bewaartermijn nog niet verstreken. De hulpverlener is verplicht aan dit verzoek te voldoen met uitzondering van de volgende twee gevallen:

a. de wet verzet zich tegen vernietiging. Een voorbeeld hiervan is de Archiefwet. Hierin is vastgelegd dat bepaalde gegevens in het belang van de overheid 20 jaar moeten worden bewaard.

b. een ander heeft er belang bij dat de gegevens worden bewaard en dit belang weegt zwaarder dan het belang van de cliënt. Bijvoorbeeld het belang van een familielid van de cliënt met het oog op een onderzoek naar erfelijke ziekten.

 

OVERDRACHT

Dit is het overdragen van dossiers in verband met uit dienst treden, praktijkbeëindiging, of overlijden en wanneer de 20 jaar nog niet zijn verstreken.

 

1 Elke cliënt krijgt een brief met de mededeling dat de praktijk wordt gesloten met daarin vermeld de reden.

2 Als de bewaartermijn van 20 jaar nog niet is verstreken, wordt de cliënt toestemming gevraagd het dossier te mogen vernietigen of het in handen te geven van Dhr. J.A. Leferink.

Ook wordt de cliënt gevraagd binnen een bepaalde termijn op deze vragen te reageren.

Cliënt of nabestaande van cliënt reageert voor de genoemde deadline.  Als de deadline dreigt te verstrijken en de cliënt heeft nog niet heeft gereageerd, wordt een herinnering gestuurd. Er kunnen dan onderstaande mogelijkheden  volgen.

 

Dat cliënt zelf zijn dossier wil hebben en bewaren en niet wil dat het overgedragen wordt.

Als cliënt om zijn dossier vraagt, mag er een kopie worden verstrekt, met daarop duidelijk zichtbaar DIT IS EEN KOPIE. Dit ter bescherming van de therapeut. Cliënt of anderen kunnen achteraf geen wijzigingen aanbrengen in het dossier.  Hierna wordt het origineel vernietigd en dit wordt schriftelijk bevestigd aan cliënt of nabestaande.

Cliënt of nabestaande van cliënt tekent voor de ontvangst van een kopie.

 

Dat cliënt erin toestemt zijn dossier te vernietigen. Na ontvangst van toestemming voor vernietiging, krijgt cliënt of nabestaande een schriftelijke bevestiging van datum waarop het dossier is vernietigd.

 

Dat cliënt erin toestemt zijn dossier aan derden te overhandigen 

Indien cliënt opdracht geeft het dossier aan derden te overhandigen, moet de ontvangende therapeut of behandelaar tekenen voor ontvangst.

Cliënt krijgt schriftelijk bericht van de datum waarop het dossier is overhandigd aan (naam van instantie of persoon die het dossier overneemt).

 

 

Toepasselijk recht

• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

Begrippen

• Zorgaanbieder : JE ENERGIE IN BALANS

• BEROEPSVERENIGING : FAGT en gevestigd op Simone de Beauvoirlaan 66, te Huizen

• KOEPEL : RBCZ is gevestigd op Sparrenheuvel 10 te Zeist. KOEPEL is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert.

• Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege

beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende

professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit

van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

• KLACHTENFUNCTIONARIS : KLACHTENFUNCTIONARIS is het tussenstation tussen

het klacht- en tuchtrecht van BEROEPSVERENIGING/KOEPEL en de

geschillencommissie.

• GESCHILLENCOMMISSIE : GESCHILLENCOMMISSIE voorziet in beslechting van

geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een

onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te

lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

(Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een

erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

• WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

• Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

• Behandeling : de door ZORGAANBIEDER aangeboden dienst na uitdrukkelijke

schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied

liggen van ZORGAANBIEDER

 

  

 

Je Energie In Balans

Kruislandstraat 26

7481 KX Haaksbergen

info@jeenergieinbalans.nl

KvK 56928696

 

 

 

Haaksbergen, juni 2022